Disclaimer & Privacyverklaring

 

Disclaimer

Eenmanszaak Mariëlle Fotografeert, met KvK-nummer 83152601, hierna "Mariëlle Fotografeert" wil u hartelijk welkom heten op www.mariellefotografeert.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Mariëlle Fotografeert kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Mariëlle Fotografeert zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Mariëlle Fotografeert zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Mariëlle Fotografeert is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Mariëlle Fotografeert verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Mariëlle Fotografeert tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Mariëlle Fotografeert dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@mariellefotografeert.nl .

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Mariëlle Fotografeert of die van licentiegevers. Mariëlle Fotografeert behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@mariellefotografeert.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Mariëlle Fotografeert per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Mariëlle Fotografeert weten via info@mariellefotografeert.nl . Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Mariëlle Fotografeert verplicht is tot enige schadevergoeding.

Mariëlle Fotografeert behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarom wordt aangeraden regelmatig na te gaan of de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht ban toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluitting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

 

Privacyverklaring


Inleidende bepalingen


Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze
privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Gasselte aan de Kostvlies 28 (
9462TR), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83152601 en
draagt de naam Mariëlle Fotografeert. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via
www.mariellefotografeert.nl en telefonisch via +31622845109.


In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de
persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld
en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke
rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.


Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige
privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 05-08-2021.
Informatie over de verwerkingen


Verantwoordelijke verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam en emailadres. Verantwoordelijke verwerkt
uw persoonsgegevens met als doel contact met u op te nemen. De persoonsgegevens worden voor een termijn
van een jaar opgeslagen. Aan deze verwerking ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag:
Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
Het niet verstrekken van persoonsgegevens heeft tot gevolg dat contact niet mogelijk is.


Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring.
Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn
van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen,
geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of
verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u
aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun
website.


Doorgifte aan verwerkers en derden
Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor
de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het
bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. De verwerkers handelen onder
verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.
Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een
wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Uw privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om
Verantwoordelijke te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw
persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om beperking van
de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op
overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen
kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te
vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.
Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken of indien u vragen heeft over deze
privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar
www.mariellefotografeert.nl of telefonisch via +31622845109.


Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan
www.mariellefotografeert.nl.


Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw
persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit
Persoonsgegevens).